STATUT

Kościoła Chrystusowego

w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OLNE

§ 1

 

 1. Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Kościołem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób wyznających Zasady Wiary i Wartości skupionych w autonomicznych Zborach.
 2. Zasady Wiary i Wartości, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do  Statutu Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej Statutem.
 3. Kościół wywodzi się z dziedzictwa apostolskiej tradycji Starego i Nowego Testamentu i należy do poreformacyjnego nurtu chrześcijaństwa ewangelicznego.
 4. Kościół jest kontynuacją wspólnoty religijnej występującej uprzednio pod nazwami: Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (ugrupowanie Kościoła Chrystusowego), Kościół Zborów Chrystusowych oraz Wspólnota Kościołów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej

 

§ 2

 1. Terenem działalności Kościoła jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Uchwałą Konferencji Krajowej siedziba Kościoła może być przeniesiona do innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Kościół może prowadzić działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z miejscowym prawem.

 

§ 3

 

 1. Kościół  działa  kierując się zasadami Pisma  Świętego  w konstytucyjnych ramach Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kościół jest autonomiczny i niezależny od jakiejkolwiek władzy duchowej lub świeckiej.
 3. Kościół rządzi się w swoich sprawach niniejszym Statutem, swobodnie wykonuje władzę duchowną oraz samodzielnie zarządza swoimi sprawami.
 4. Kościół może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kościelnych, wyznaniowych i międzywyznaniowych oraz utrzymywać kontakty zagraniczne w sprawach związanych z realizacją swoich funkcji. O członkostwie w tych organizacjach decyduje Konferencja Krajowa.

 

§4

 

 1. Kościół działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965  z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Interpretacja postanowień Statutu należy do kompetencji Rady Krajowej.

 

Pełna treść Statutu do pobrania w formacie pdf  1,7 MB

KCh Kancelaria Kościoła

ul.Puławska 114 / 4

02-620 Warszawa, PL

 • dummy+ 48 22 844 06 25

 • dummy kancelaria(at)chrystusowi.pl

Rachunek bankowy

 dla PLN
51 1240 1112 1111 0010 0868 5699

dla USD
PL 79 1240 6410 1787 0010 4343 6337
SWIFT  -  PKOPPLPW